اکبر گنجی

مشاور تحصیلی پایه دهم

فوق لیسانس علوم اجتماعی

-

-

روز های حضور : شنبه و سه شنبه و پنج شنبه

محمد رضا ملک محمدی

دبیر علوم و فنون ادبی

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : شنبه و دو شنبه

نادر صابر مقدم

دبیر اقتصاد - دفاعی - نگارش

لیسانس علوم اجتماعی

-

-

روز های حضور : سه شنبه و چهارشنبه

اردشیر کبودوند

دبیر عربی

فوق لیسانس ادبیات عرب

-

Email: akabodvand@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و دوشنبه

محمد حسین وفاییان

دبیر عربی

دکتری فلسفه

-

ٍEmail: moh-vafaiyan@ut.ac.ir

روز های حضور : سه یکشنبه

فرهاد بهرامیان

دبیر ورزش

لیسانس جغرافیا

-

-

روز های حضور : چهارشنبه

قاسم میری بنجار

دبیر جغرافیا و تاریخ

لیسانس علوم سیاسی

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه

بهزاد اندرز

دبیر جامعه شناسی و دفاعی

فوق لیسانس علوم اجتماعی

-

andarz135@gmail.com

روز های حضور : شنبه و یکشنبه و دوشنبه

حمید رضا ملکی

دبیر آمار و مدلسازی

لیسانس ریاضی

-

-

روز های حضور : یکشنبه و چهار شنبه

علی اصغر قاسمی علایی

دبیر رایانه و سواد رسانه ای

لیسانس شیمی و مهندسی کامپیوتر

-

ٍEmail: Ali_Allay@yahoo.com

روز های حضور : یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه

مصطفی احمدی

دبیر منطق

لیسانس حقوق

-

-

روز های حضور : یکشنبه

داود شیر علی

دبیر زبان انگلیسی

لیسانس زبان انگلیسی

-

Email: Sofara91@gmail.com

روز های حضور : شنبه و چهار شنبه

ناصر زارعی

دبیر دین و زندگی

لیسانس تاریخ

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه

Copyright©2016 Best View 1024*768 Design by alaee