محمد شیرازی

مدیر دبیرستان

لیسانس ریاضی

-

ٍ

روز های حضور : تمام ایام هفته

رضا بیات

معاون آموزشی دبیرستان

لیسانس زبان انگلیسی

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

مهرزاد بختیاری

معاون آموزشی دبیرستان

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

-

Email: BakhtiariMehrzad@yahoo.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

علیرضا بیگلرخانی

معاون اجرایی دبیرستان

فوق دیپلم اداری

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

محراب حیدری

مربی تربیتی دبیرستان

لیسانس الهیات

-

-

روز های حضور : شنبه ودوشنبه و سه شنبه

ابوالفضل مینایی

مربی پژوهش و تحقیق دبیرستان

دکتری فلسفه

-

ٍEmail: abolfazlminiaee@yahoo.com

روز های حضور : سه شنبه وچهارشنبه

کریم محمدی

سرایدار

تکمیلی نهضت

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

علی محمدی

خدمتگذار

ششم ابتدایی

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

عباس اسفندی

خدمتگذار

دیپلم

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

محمد علی زرقانی

خدمتگذار

سوم راهنمایی

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

Copyright©2016 Best View 1024*768 Design by alaee