مهرزاد بختیاری

مشاور تحصیلی پایه دهم

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

-

Email: BakhtiariMehrzad@yahoo.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

محمد رضا ملک محمدی

دبیر علوم و فنون ادبی و فارسی 1

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : دوشنبه و چهارشنبه

رضا بیات

دبیر زبان انگلیسی

لیسانس زبان انگلیسی

-

Email: RezaBayatFarhang@gmail.com

روز های حضور : شنبه و دو شنبه

اردشیر کبودوند

دبیر عربی

فوق لیسانس ادبیات عرب

-

Email: akabodvand@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

هوشنگ کیانی راد

دبیر علوم و فنون و نگارش

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : سه شنبه و پنج شنبه

مهرزاد بختیاری

دبیر اقتصاد

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

-

Email: BakhtiariMehrzad@yahoo.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

قاسم میری بنجار

دبیر جغرافیا و تاریخ و آمادگی دفاعی

لیسانس علوم سیاسی

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه و چهار شنبه

بهزاد اندرز

دبیر جامعه شناسی

فوق لیسانس علوم اجتماعی

-

andarz135@gmail.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

مهدی پرک

دبیر منطق

فوق لیسانس حقوق

-

Email:MehdiParak@yahoo.com

روز های حضور : شنبه و یکشنبه و چهارشنبه و پنج شنبه

حمید رضا ملکی

دبیر ریاضی و آمار 1

لیسانس ریاضی

-

-

روز های حضور : یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه

ناصر زارعی

دبیر تعلیمات دینی 1

لیسانس تاریخ

-

-

روز های حضور : شنبه و دوشنبه

علی قنبر زاده

دبیر ورزش

لیسانس تربیت بدنی

-

-

روز های حضور : یک شنبه و سه شنبه

Copyright©2019 Best View 1024*768 Design by alaee