رضا بیات

مدیر دبیرستان

لیسانس زبان انگلیسی

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

مهرزاد بختیاری

معاون آموزشی دبیرستان

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

-

Email: BakhtiariMehrzad@yahoo.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

بهزاد اندرز

معاون آموزشی دبیرستان

فوق لیسانس علوم اجتماعی

-

andarz135@gmail.com

روز های حضور : تمام ایام هفته

مهران ناصری

معاون پرورشی دبیرستان

لیسانس تعلیمات اجتماعی

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

کریم محمدی

سرایدار

تکمیلی نهضت

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

عباس اسفندی

خدمتگذار

دیپلم

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

محمد علی زرقانی

خدمتگذار

سوم راهنمایی

-

-

روز های حضور : تمام ایام هفته

Copyright©2017 Best View 1024*768 Design by alaee