اساسنامه  دبیرستان فرهنگ

مصوب جلسه 714   مورخ 5/8/1383 شماره ابلاغ 8/9903/120 تاریخ 16/12/1383

نظر به این که رشته ادبیات و علوم انسانی در پرورش انسان های اندیشمند و خلاق از نقش و اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا شورای عالی اموزش و پرورش به منظور جذب دانش آموزان مستعد و علاقمند به تحصیل در رشته مذکور مقرر می دارد :

وزارت آموزش و پرورش متناسب با نیاز نسبت به تاسیس دبیرستان خاص در رشته ادبیات و علوم انسانی با عنوان دبیرستان فرهنگ اقدام کند. این دبیرستان ها در مناطق برخوردار مطابق آیین نامه گسترش مشارکت های مردمی در مدارس و رعایت موارد زیر فعالیت خواهند کرد:

 

     1- معلمان و مربیان این دبیرستان ها از میان افراد متعهد و با تجربه ای که از سطح علمی و آموزشی بالایی برخوردارند، انتخاب می شوند.

 

     2- در اینگونه دبیرستان ها علاوه بر کارکنان پرورشی و آموزشی از وجود دبیر راهنما برای راهنمایی و ارشاد دانش آموزان در زمینه های مختلف آموزشی، اخلاقی و رفتاری استفاده می شود.

 

     3- پذیرش دانش آموزان مستعد در این دبیرستان ها از بین قبول شدگان سال سوم راهنمایی تحصیلی که حداقل معدل 17 را دارا هستند بر اساس آزمون ورودی صورت می گیرد. جمع معدل سال سوم راهنمایی تحصیلی و نمره آزمون ورودی (به نسبت مساوی) معیار گزینش خواهد بود.

 

      4- ادامه تحصیل دانش اموزان در این دبیرستان ها منوط به کسب حداقل نمره 12 در هر ماده درسی و معدل سالانه 15 است.

 

تبصره 1- تاسیس این قبیل دبیرستان ها به صورت نمونه دولتی و غیرانتفاعی تابع قوانین و ضوابط مربوط می باشد.

تبصره 2- دستورالعمل اجرایی با امضای وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می شود.

 

موضوع: نحوه تاسیس دبیرستان خاص در رشته ادبیات و علوم انسانی با عنوان دبیرستان فرهنگ در هفتصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش 5/8/1383 به تصویب رسید.

 

اساس نامه فرهنگ

Copyright 2011

طراحی شده به وسیله دبیرستان فرهنگ 16