فارغ التحصیلان سال 90 - 89

Student

سجاد مطبعه چی اصفهانی

رتبه 34

علوم سیاسی دانشگاه تهران

Student

امیر حسین جواد زاده

رتبه 112

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Student

حامد رضا حمزه لوییا

رتبه 141

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Student

ساجد رحمی زاد

رتبه 215

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Student

محسن فغفوری آذر

رتبه 257

مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

Student

علی رضا ملکی

رتبه 264

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

Student

میر مهران حیدری خانقشلاقی

رتبه 286

روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

امید احمدی

رتبه 318

مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

Student

محسن علی پور سعدآبادی

رتبه 326

حقوق دانشگاه شاهد

Student

مهرداد سلیمیان ریزی

رتبه 340

حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

Student

محسن محتشمی

رتبه 395

حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

Student

رضا هاشمی

رتبه 491

حقوق دانشگاه قم

Student

فرهاد رحمانی

رتبه 587

مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

Student

سید حمید بکایی

رتبه 622

علوم سیاسی دانشگاه تهران

Student

محسن اختیاری

رتبه 638

حقوق دانشگاه علوم قضایی

Student

رضا جعفر بگلو

رتبه 673

حقوق دانشگاه قم

Student

حسین جعفر زاده دیزجی

رتبه 705

مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

Student

حمیدرضا باقر مرادی

رتبه 810

فقه و حقوق دانشگاه تربیت معلم کرج

Student

مهدی قنبری صامت

رتبه 827

حسابداری دانشگاه صنعت نفت

Student

فرهاد میرزاپور تکابنی

رتبه 893

حقوق دانشگاه سمنان

Student

محمد سرخانی

رتبه 907

علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

Student

حمید رضا قنبری

رتبه 944

فلسفه دانشگاه تهران

Student

عباس صرفی

رتبه 960

معارف اسلامی دانشگاه باهنر کرمان

Student

محمد سمیعی زفرقندی

رتبه 991

حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

Student

مسعود قدیم فلاح

رتبه 1078

علوم اجتماعی دانشگاه تهران

Student

امیر حسین صادق

رتبه 1097

مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

مهران عباس پور جلالی

رتبه 1372

مدیریت مالی دانشگاه علوم قضایی

Student

حسین مرشدیان

رتبه 1800

علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

Student

امیر حسین رهنورد

رتبه 1812

حقوق دانشگاه مفید قم

Student

رضا پور تیموری

1905

علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

Student

محمد حاجی هاشمی

رتبه 2172

راهنمایی ومشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

Student

میلاد براتی اشرف آبادی

رتبه 2196

الهیات مبانی فقه و حقوق دانشگاه قم

Student

مهرداد نیک نام

رتبه 2282

الهیات مبانی فقه و حقوق دانشگاه قم

Student

علیرضا موسوی

رتبه 2308

فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

Student

محمد مسیحی بیدگلی

رتبه 2457

مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

میلاد ثنایی منش

رتبه 2483

فلسفه دانشگاه تهران پردیس قم

Student

رضا محمودی

رتبه 2613

روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی

Student

سیدحمیدرضا لسانی

رتبه 2891

علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

محمد حسین اسدی

رتبه 4065

حسابداری دانشگاه پرندک تهران

Student

علی نوری

رتبه 4340

حسابداری دانشگاه البرز قزوین

Student

محمد رضا پور عبدالله ابوذر

رتبه 4813

روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

محمد حسین نجفی

رتبه 7915

الهیات فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد شهرری

Student

Student

Student

Copyright©2019 Best View 1024*768 Design by alaee