کادر دبیرستان دانش آموزان مشاوره مطالب درسی درباره ما

   فارغ التحصیلان 90 - 1389                                                                                                                                                                                                        صفحه اول

علیرضا ملکی

رتبه 264

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

محسن فغفوری

رتبه 257

مدیریت مالی

دانشگاه شهید بهشتی

ساجد رحمی زاد

رتبه 215

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

حامد رضا حمزه لوییا

رتبه 141

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

امیر حسین جواد زاده

رتبه 112

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

سجاد مطبعه چی

رتبه 34

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

رضا هاشمی

رتبه 491

حقوق

دانشگاه قم

محسن محتشمی

رتبه 395

حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

مهرداد سلیمیان

رتبه 340

حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

محسن علی پور

رتبه 326

حقوق

دانشگاه شاهد

امید احمدی

رتبه 318

مدیریت بازرگانی

دانشگاه شهید بهشتی

میر مهران حیدری

رتبه 286

روانشناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

حمید رضا باقر مرادی

رتبه 810

فقه و حقوق

دانشگاه تربیت معلم کرج

حسین جعفرزاده

رتبه 705

مدیریت مالی

دانشگاه علوم اقتصادی

رضا جعفربگلو

رتبه 673

حقوق

دانشگاه قم

محسن اختیاری

رتبه 638

حقوق

دانشگاه علوم قضایی

حمید بکایی

رتبه 622

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

فرهاد رحمانی

رتبه 587

مدیریت مالی

دانشگاه علوم اقتصادی

محمد سمیعی

رتبه 991

حسابداری

دانشگاه علوم افتصادی

عباس صرفی

رتبه 960

معارف اسلامی و حقوق

دانشگاه باهنر کرمان

حمید رضا قنبری

رتبه 944

فلسفه

دانشگاه تهران

محمد سرخانی

رتبه 907

علوم سیاسی

دانشگاه شهید بهشتی

فرهاد میرزاپور

رتبه 893

حقوق

دانشگاه سمنان

مهدی قنبری

رتبه 827

حسابداری

دانشگاه صنعت نفت

رضا پورتیمور

رتبه 1905

علوم اجتماعی

دانشگاه شهید بهشتی

امیر حسین رهنورد

رتبه 1812

حقوق

دانشگاه  مفید قم

حسین مرشدیان

رتبه 1800

علوم اجتماعی

دانشگاه شهید بهشتی

مهران عباس پور

رتبه 1372

مدیریت مالی

دانشگاه علوم اقتصادی

امیر حسین صادق

رتبه 1097

مدیریت دولتی

دانشگاه علامه طباطبایی

مسعود قدیم فلاح

رتبه 1078

علوم اجنماعی

دانشگاه تهران

میلاد ثنایی منش

رتبه 2483

فلسفه

دانشگاه تهران پردیس قم

محمد مسیحی بیدگلی

رتبه 2457

مدیریت جهانگردی

دانشگاه علامه طباطبایی

علیرضا موسوی

رتبه 2308

فلسفه

دانشگاه شهید بهشتی

مهرداد نیکنام

رتبه 2282

الهیات-فقه و مبانی حقوق

دانشگاه قم

میلاد براتی

رتبه 2196

الهیات-فقه و مبانی حقوق

دانشگاه قم

محمدحاجی هاشمی

رتبه 2172

راهنمایی و مشاوره

دانشگاه علامه طباطبایی

محمد حسین نجفی

رتبه 7915

الهیات-فقه و مبانی حقوق

دانشگاه شهرری

محمد رضاپور عبدالله

رتبه 4813

روابط عمومی

دانشگاه علامه طباطبایی

علی نوری

رتبه 4340

حسابداری

دانشگاه البرز قزوین

محمد حسین اسدی

رتبه 4065

حسابداری

دانشگاه پرندک تهران

حمید رضا لسانی

رتبه 2891

علوم اجنماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

رضا محمودی

رتبه 2613

روزنامه نگاری

دانشگاه علامه طباطبایی

 

فارغ التحصیلان 90-89

Copyright 2014   Best View 1024*768

Design by alaei