عباس صاحبقرانی

رتبه 337

حسابداری

علامه طباطبایی

 

محمد میرکاظمیان

رتبه 208

مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران

 

علیرضا معصومی

رتبه 146

حقوق

علوم قضایی

 

علی قلیزاده

رتبه 92

حقوق

شهید بهشتی

 

مجتبی بیات

رتبه 39

حقوق-فلسفه

دانشگاه تهران

 

مصطفی وثافی

رتبه 31

حقوق

علوم قضایی

 

اسماعیل صمدی

رتبه 662

مدیریت بازرگانی

شاهد

 

حسین رضایی

رتبه 619

مدیریت بیمه

علوم اقتصادی

 

ابراهیم علیزاده

رتبه 608

روزنامه نگاری

علامه طباطبایی

 

محمد فرزانه

رتبه 538

حقوق

امام خمینی(ره) قزوین

 

محمود حاتمی

رتبه 511

مدیریت بازرگانی

شهید بهشتی

 

حسین ماهر

رتبه 424

حقوق

شاهد

 

زکریا ایزدی

 

ادبیات عرب

دانشگاه تهران

 

امیر فدای دین

 

فقه و حقوق

قم

 

محمد گنجی

رتبه 733

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

 

مصطفی منصوری

رتبه 726

حسابداری

علامه طباطبایی

 

مهدی دنگچی

رتبه 718

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

 

وحید میرنظامی

رتبه 688

حقوق

قم

 

امیرحسین بامه

 

روزنامه نگاری

علامه طباطبایی

 

علی شهنازی

 

خبرنگاری

علامه طباطبایی

 

امیرحسین دوستدار

 

خبرنگاری

علامه طباطبایی

 

محمد فودازی

 

خبرنگاری

علامه طباطبایی

 

مهدی صبوری

 

فلسفه و حکمت

دانشگاه تهران

 

مجتبی هاشمی

 

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

 

قاسم نساج

 

مدیریت آموزشی

شاهد

 

هادی الهیاری

 

حقوق

شاهد

 

ابوالفضل گلستانی

 

علوم اجتماعی

شاهد

 

ابوالفضل پور محمد

 

امور گمرکی

علوم اقتصاد

 

حمید برادران

 

حسابداری

علوم اقتصادی

 

حسین آبیار

 

ادبیات عرب

تربیت معلم

 

رضا موسوی

 

فلسفه و حکمت

قم

 

ابراهیم حاجیان

 

حقوق

قم

 

میرسعید هاشمی

 

حقوق

قم

 

بهزاد علی بابایی

 

حسابداری

همدان

 

علی صالح پور

 

حسابداری

شاهرود

 

وحید سید العلما

 

علوم اجتماعی

اهواز

 

مهران طالبی

 

حقوق

آزاد دماوند

 

محسن کاویانی

 

حقوق

آزاد تهران

 

عباس طهماسبی

 

حقوق

آزاد تهران

 

علی با همت

 

حسابداری

آزاد تهران

 

حسین امینیان

 

حقوق

آزاد تهران

 

رضا رضایی

 

ادیان و عرفان

مذاهب اسلامی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

امیرحسن مومنی

 

حقوق

آزاد تهران

 

پدرام مجتبایی

 

حقوق

چالوس

 

محمد کرمی

 

الهیات

قزوین

 

فارغ التحصیلان 85-84

Copyright 2014   Best View 1024*768

Design by alaei