کادر دبیرستان دانش آموزان مشاوره مطالب درسی درباره ما

   فارغ التحصیلان سال 82 - 1381                                                                                                                                                                                                 صفحه اول

 

مجتبی حاج جعفری

 

علوم ارتباطات

دانشگاه تهران

 

حامد راعی

 

فقه و حقوق

مذاهب اسلامی

 

محمد مختاری

رتبه 870

مدیریت بازرگانی

شاهد

 

محسن احدی

رتبه 580

مدیریت بیمه

دانشگاه تهران

 

رضا اقاجانی

رتبه 398

حقوق

دانشگاه تهران

 

مسعود عسگری

رتبه 332

حقوق

قم

 

افشین جاور

 

زبان

تربیت معلم

 

علیرضا متولی

 

علوم سیاسی

علامه طباطبایی

 

علیرضا محمدی

 

علوم ارتباطات

علامه طباطبایی

 

محمد روستایی

 

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

 

جعفر جدی

 

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

 

وحید عابدینی

 

مدیریت صنعتی

دانشگاه تهران

 

حمید یارمحمدی

 

حقوق

آزاد تهران

 

مصطفی صفری

 

حسابداری

قم

 

رضا نواده

 

فقه و حقوق

قم

 

صادق احمدی

 

فقه و حقوق

دانشگاه تهران(قم)

 

مجتبی هاشمی

 

حسابداری

علوم اقتصادی

 

مسعود امانی

 

حسابداری

علوم اقتصادی

 

حامد حبیبی

 

حقوق

آزاد تهران

 

مصطفی احمدی

 

حقوق

آزاد تهران

 

حامد نیک پی

 
حسابداری

آزاد تهران

 

رسول احمدی

 

علوم سیاسی

آزاد تهران

 

مهدی عرفی

 

حقوق

آزاد تهران

 

مسعود عرفی

 

فقه و حقوق

مذاهب اسلامی

 

 
 
 

 

 

 
 

 

جواد یوسفی

 

حقوق

آزاد ورامین

 

وحید موسوی

 

روانشناسی

جهاد دانشگاهی

 

رضا بادامچی

 

حقوق

آزاد تهران

 

مهدی وفایی

 

حقوق

آزاد تهران

 

 

فارغ التحصیلان 82-81

Copyright 2014   Best View 1024*768

Design by alaei